Plan zagospodarowania

Burmistrz Barlinka Dariusz Zieliński, 16 lutego 2021 r., podpisał umowę z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane „JPG” Sp. z o.o. wybraną w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pt: „Zagospodarowanie parku miejskiego przy ul. Gorzowskiej w Barlinku”.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

 • wykonanie projektu budowlanego,
 • uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń wymaganych do realizacji zamówienia, w tym pozwolenia na budowę,
 • wykonanie nawierzchni:
 • droga dojazdowa, przebudowa i modernizacja (ok. 430 m2),
 • droga dojazdowa, budowa (ok. 76 m2),
 • parkingi, przebudowa (ok. 300 m2),
 • wewnętrzne piesze ścieżki parkowe, budowa i modernizacja (ok. 2.375 m2),
 • drogi wewnętrznej (ok. 1.075 m2);
 • parkowe place rekreacyjne, budowa (ok. 1.570 m2),
 • nawierzchnia piaskowa placu do zabaw dla dzieci, budowa (ok. 574 m2),
 • nawierzchnia bezpieczna placu do zabaw, budowa (ok. 86 m2);
 • wykonanie lub dostarczenie, montaż i posadowienie obiektów małej architektury i urządzeń rekreacyjnych:
 • trejaży parkowych – 2 szt. o łącznej powierzchni ok. 154 m2,
 • stojaków rowerowych typu 3x barierka – 2 szt.,
 • ławek parkowych – 23 szt.,
 • elementów wyposażenia integracyjnego placu zabaw – 2 zestawy elementów,
 • tablice informacyjne – 3 szt.,
 • śmietników – 7 szt.;
 • wykonanie instalacji:
 • sieci uzbrojenia terenu – elektroenergetyczne, teleinformatyczne – ok. 1.255 mb,
 • latarnie parkowe, LED – 60 szt.,
 • monitoring terenu parku – 1 kpl.;
 • wykonanie zagospodarowania zieleni:
 • wycinka drzew, usunięcie pni i karp kolidujących planowanym zagospodarowaniem – ok. 68 szt.,
 • nasadzenia wraz z pielęgnacją przez okres 3 lat – ok. 67 szt.,
 • nasadzenie bylin i roślin okrywowych – ok. 271 m2,
 • nasadzenia krzewów i żywopłotów – ok. 295 m2,
 • zabiegi pielęgnacyjne przy starodrzewie.

Koszt zadania to ok. 2.050.000 zł brutto.

Autorem Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowiącego podstawę prac projektowych jest dr inż. arch. Tomasz Cykalewicz.

Projekt jest realizowany jest z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura publiczna” Działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich” na podstawie umowy o dofinansowaniu Projektu Nr RPZP.09.03.00-32-0016/19-00 z dnia 14 stycznia 2020r.

Udział tych środków w wartości zamówienia wynosi ok. 65%.

Plan zagospodarowania parku przy ul. Gorzowskiej PDF (3,16 MB)